Spacer badawczy

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na spacer badawczy obszaru LGD wzdłuż rzeki Wieprz na odcinku Drążgów – Dęblin.

Azbest

„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

Strategia

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju Gminy Stężyca na lata  2015-2020 uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla Państwa ankiety dotyczącej identyfikacji kierunków rozwoju.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu ram rozwoju gminy do 2020 r. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze oraz przyczyni się do określenia wizji rozwoju gminy na lata 2015-2020.

Spotkania konsultacyjne

Spotkania konsultacyjne

W związku z nową perspektywą finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” jest w trakcie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumentu strategicznego, w którym zostaną określone rodzaje i typy  realizowanych projektów za naszym  pośrednictwem.

Strony