Tutaj jesteś: Start

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Urząd Gminy w Stężycy - Strona główna
Ogłoszenia PDF Drukuj Email

 

 

lzs

 

wybory

punkt informacyjny

 

 


 

harm

 


 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Stężyca informuje, że odbiór odpadów komunalnych z miejscowości :

Borowina, Brzeziny, Kletnia, Krukówka, Plebanka, Stara Rokitnia, Zielonka odbędzie się 20 stycznia 2014 r. (poniedziałek).

Brzeźce, Drachalica, Prażmów, Nadwiślanka, Stężyca ( ulice:  Leśna, Zielona, Franciszkańska,  Nowa,

Klasztorna,  Rokicka,  Przelotna,  Ks. Pr. E. Bielińskiego, Stara, Cicha, Wiatraczna, Sosnowa, Śliwna,

Piaskowa, Kościuszki, Olejarnia, Krótka, Rekreacyjna, Słoneczna, Zagórze)

odbędzie się 9 stycznia 2014 r. ( czwartek)

Długowola, Paprotnia, Pawłowice, Piotrowice -odbędzie się dnia 21 stycznia 2014 r. ( wtorek)

Nowa Rokitnia, Stężyca ( ulice; Dęblińska, Królewska, Boczna, Błońska, Dolna, Polna, Powiśle, Podwale,

Plac Senatorski,Senatorska, Ogrodowa, Osiny, Rynek, Sieciechowska, Wierzbowa, Krzywa, Studzienna,

Kwiatowa, Wiązowa, Kościelna, Niecała)odbędzie się dnia 10 stycznia 2014 r. ( piątek)

Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Dęblińskiej- 10 stycznia 2014 r.(piątek)

 

Harmonogramy wywozu odpadów na pozostałe miesiące będą dostarczone mieszkańcom w czasie odbioru odpadów w miesiącu styczniu.

 

 


 

ogl

 


 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Stężyca informuje, że Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/175/2013 z dnia 4 grudnia 2013r. z dniem 1 stycznia 2014 roku zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny:

1. od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 15 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,

2. od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych opłata za pojemnik:

 

 • o pojemności 120l - w wysokości 35zł,
 • o pojemności 240l - w wysokości 45zł,
 • o pojemności 1100l - w wysokości 90zł,
 • Kontener KP7 - w wysokości 350zł,

 

W związku z powyższym wzywa się osoby, które zadeklarowały nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych o ponowne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 24 stycznia 2014 roku.

 


 

LGD

 


 

OGŁOSZENIE

azbest

 


 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY STĘŻYCA informuje o   naborze wniosków o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca na rok szkolny 2013/2014

Kto może otrzymać stypendium szkolne:

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, wychowawczych także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Ponadto pomoc socjalna może być jeszcze przyznana:

1. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

2.  słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia/słuchacza, w której dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 456 zł

Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia pełnoletniego podpisuje sam uczeń ,natomiast wniosek dla ucznia niepełnoletniego podpisują rodzice. Przyznane stypendium szkolne realizowane będzie w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie przedłożonych imiennych rachunków, faktur  wystawionych na wnioskodawcę zgodnie z uchwałą   Nr VII/28/2011 z dnia 30.06.2011 r Rady Gminy w Stężycy  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stężyca. Druki wniosków o przyznanie stypendium będą wydawane w Urzędzie Gminy w Stężycy pk nr 12 oraz są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy www.stezyca.bip.lublin.pl. Osoby zainteresowane pomocą stypendialną mogą składać wnioski wraz
z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy w Stężycy pok. nr 8 (sekretariat) w terminie ustawowym do dnia 15 września 2013r. Słuchacze kolegiów składają wnioski do  15  października 2013r.
Szczegółowe informacje dotyczące stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie Gminy w Stężycy  pok. Nr 12 , tel. 81  866-30-58 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30


OGŁOSZENIE

lgd

 


 

UWAGA !!!

WYPRAWKA SZKOLNA
ROK  SZKOLNY 2013/2014

Zgodnie z §4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników został ustalony do dnia 6 września 2013 r.

 1. Zgodnie z w/w projektem Rozporządzenia, programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2013/2014 w:
  • klasach I-III i V szkoły podstawowej,
  • klasach I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
  • klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klasie V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • klasie II liceum plastycznego,
  • klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
 2. W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie:
  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona wyżej,
 3. Zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

Kwota

Grupa uczniów uprawniona do otrzymania danej kwoty

do kwoty
225 zł

 1. dla uczniów klas I – III:
 • szkoły podstawowej,
 • ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 1. dla uczniów:
 • niepełnosprawnych: klas I - III szkoły podstawowej oraz klas
  I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej  I stopnia,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum,
  - niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 1. dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

do kwoty
770 zł

 1. niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 2. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż  25%  kwoty 770 zł

do kwoty
325 zł

 1. dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;
 2. dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla uczniów klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 3. dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty
770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

do kwoty
350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły baletowej niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.ego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

do kwoty
607 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV – VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł.

do kwoty
390 zł

 1. dla uczniów klas II zasadniczej szkoły zawodowej,

10.  dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej.

do kwoty
445 zł

11.  dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

12.  dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej;

13.  dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy III liceum profilowanego, technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego


Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w pkt. 1 pochodzącym z rodzin,
w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj. dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł netto z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej oraz uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia pomocy udziela się uczniom, pochodzącym
z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) tj. aktualnie 539 zł netto na osobę
w rodzinie

Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

UWAGA!!!
Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas I-III i V szkoły podstawowej w gminie.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2013/2014,

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń
o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej lub klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klas II, III i V, pochodzącego
z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza 456 zł, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, z uzasadnienia powinno wynikać jaka z okoliczności określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej występuje w rodzinie.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników do wysokości wartości pomocy, o której mowa w punkcie 3.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2013/2014 


 


Wójt  Gminy  Stężyca  ogłasza  pisemny przetarg  ofertowy na  dzierżawę nieruchomości

o pow. 8600 m2 zabudowaną budynkiem trzykondygnacyjnym

po byłej szkole podstawowej w  miejscowości Paprotnia Gmina Stężyca

 

szkola

Więcej informacji >>>>>>

  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Stężyca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Pawłowicach, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa  i Publiczne  Przedszkole.

Więcej na temat konkursu dowiecie się Państwo klikając tutaj >>>>>>>

 


 

Mieszkańcom gminy Stężyca przypominamy, iż w związku ze zmianą telewizji analogowej na naziemną telewizję cyfrową na terenie całego kraju następują wyłączenia sygnału analogowego. W dniu 17 czerwca 2013 roku przewiduje się wyłączenie sygnału z nadajników Dęblin/Ryki, Kielce/ Św. Krzyż, Lublin/Boży Dar, Lublin/Piaski.

mapa

 
 

q

OGŁOSZENIE

Gmina Stężyca informuje, że w marcu rozpocznie się uzupełniający nabór wniosków na 2013 r. do  Projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania  i unieszkodliwiania,", realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmuje działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.

Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=2470

 


 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stężyca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.

Treść ogłoszenia można znaleźć pod linkiem: kliknij


 

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Lublinie podaje do wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży.

Treść wiadomości

 

 


Wójt Gminy Stężyca

OGŁASZA

Otwarty konkurs na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: LINK