Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Stężyca

Wersja do wydrukuPDF version

Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Stężyca - budowa sieci ulic w miejscowości Stężyca-etap I" jest wybudowanie dróg gminnych: ul. Ks. Pr.E.Bielińskiego, ul. Śliwnej, ul. Piaskowej, ul.Cichej i Sosnowej, ul. Piaskowej II, ul.Olejarnia,     ul.Wiatracznej, ul.Przeskok, ul.Starej, ul.Krótkiej, ul.Nowej i ul.Przelotnej wraz z chodnikami   i przejściami dla pieszych.  Drogi gminne wchodzące w skład projektu przebiegają przez tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej jednego z głównych kompleksów mieszkalnych Stężycy. W wyniku realizacji projektu budowy w/w dróg udostępnione zostaną dodatkowe tereny budowlane (pod rozwój usług i budownictwa mieszkaniowego). Realizacja projektu wpłynie na poprawę dostępu do obiektów użyteczności publicznej oraz lokalnych jednostek oświatowych. Całkowita wartość projektu: 4.083.506,50 zł, wydatki kwalifikowane 4.083.506,49 zł, dofinansowanie: 1.989.873,04 zł

 

baner

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013,Oś priorytetowa V: Transport, Działanie 5.2. Lokalny układ transportowy.

Tak wyglądały drogi przed przystąpieniem Gminy Stężyca do realizacji projektu.

B1 B2
B3 B4

Etap realizacji

b1 b2
b3 b4
b5 b4
b5

b6

 

 

 

baner

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013,Oś priorytetowa V: Transport, Działanie 5.2. Lokalny układ transportowy.