Usługi Elektroniczne w Gminie Stężyca

Wersja do wydrukuPDF version

Wersja do wydrukuPDF version

EPUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, czyli system informatyczny, który umożliwia załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu. Urząd Gminy Stężyca posiada na platformie EPUAP konto, które umożliwia załatwienie następujących spraw za pośrednictwem internetu.

 

Ochrona środowiska:

1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Budownictwo i mieszkania:

1. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sprawy obywatelskie

1. Dopisanie do spisu wyborców

2. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Pomoc społeczna

1. Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców

Kultury, sport i turystyka

1. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Podatki, opłaty, cła

1. Deklaracja na podatek leśny

2. Deklaracja DR-1 na podatek rolny

3. Deklaracja na podatek od nieruchomości

4. Deklaracja na podatek od środków transportowych

 

Wersja do wydrukuPDF version

 Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS.

W Urzędzie Gminy w Stężycy zostal uruchomiony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, który umożliwia weryfikację wniosku o profil zaufany złożonego na poartalu ePUAP (krok 5, 6 i 7 z Rysunku 1). Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z usług Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych.

 

Rysunek 1: Zakładanie konta i potwierdzanie Profilu Zaufanego w ePUAP.
(źródło: http://www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html)

 

Wersja do wydrukuPDF version

Informacje o profilu zaufanym - pobierz.

EPUAP, obejrzyj film o tym jak działa EPUAP - zobacz.

Folder promocyjny projektu - pobierz.

Wersja do wydrukuPDF version

Projekt

"Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz gminach Wilków, Stężyca i Ułęż"

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.