Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 maja 2018 r.

Wersja do wydrukuPDF version

Szanowni Mieszkańcy,
Poniżej publikujemy informację odnośnie zmiany wysokości stowki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od dnia 1 maja 2018 r.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 maja 2018 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1289.) Wójt Gminy Stężyca  zawiadamia, że Rada Gminy w Stężycy  w dniu 28 marca  2018 r. podjęła uchwałę Nr XXVII/188/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stężyca  (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1703 z dnia 13 kwietnia 2018 r.).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stężyca  obowiązują od 1 maja 2018 r. i wynoszą:

1)      Dla nieruchomości zamieszkałych

  • 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  •  17,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2)      nieruchomości niezamieszkałych

Opłaty od nieruchomości zamieszkałych                 i niezamieszkałych

Stawka opłaty przy selektywnym zbieraniu                    /zł/

lub

Stawka opłaty przy nieselektywnym zbieraniu                    /zł/

Opłata za jeden pojemnik                          o pojemności 120l

30,00zł

45,00 zł

Opłata za pojemnik          o pojemności 240l

35,00 zł

60,00 zł

Opłata za pojemnik          o pojemności 1100l

60,00 zł

120,00 zł

Opłata za kontener KP-7

350,00 zł

500,00 zł

 

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej  otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów segregowane/niesegregowane lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

3. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty za dany miesiąc. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Stężyca, przelewem na rachunek bankowy Gminy Stężyca Nr 83 8724 1015 2002 1500 0534 0001 lub u inkasenta.  

4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określającą wysokość opłaty, stosując zmianę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do Urzędu Gminy w Stężycy pokój nr 11 lub do kontaktu  telefonicznego pod nr tel. 81 8663069  w godzinach pracy Urzędu.

 

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon ZawiadomieniePodatki.pdf222.11 KB
Data: 
piątek, 13 Kwiecień, 2018 - 12:45